fbpx

Όροι Διαγωνισμού

Διαγωνισμός «Κερδίστε 10 Προγράμματα* με 30% έκπτωση στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσικα»

Ι. Εισαγωγή
1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ΑΕ», (εφεξής καλούμενη «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ»), που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής (Λεωφόρο Βουλιαγμένης 142, Γλυφάδα, 166 74) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») και οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στη σελίδα της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ www.eurognosi.com/terms (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).
2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.
3. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.
4. H εταιρία ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση τους, να παρατείνει, να μειώσει τη διάρκεια ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλέσει ή να αλλάξει τα δώρα / έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε με πρότερη σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στον παραπάνω δικτυακό τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. H εταιρία ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.
5. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του και των όρων χρήσης του ιστοτόπου www.eurognosi.com από τους Συμμετέχοντες.

II. Οι όροι
1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού «Κερδίστε 10 Προγράμματα* με 30% έκπτωση στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσικα» αρχίζει από τo Σάββατο 08/09/2018 και ώρα 16:00 και θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 17/09/2018 και ώρα 12:00 (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, κάθε συμμετοχή που θα υποβληθεί μετά τη λήξη της ως άνω διάρκειας του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, θεωρείται αυτοδικαίως ως μη υποβληθείσα, ουδέν αποτέλεσμα επάγεται, ούτε δεσμεύει οποιονδήποτε και ως εκ τούτου είναι άκυρη. Στην περίπτωση αυτή οι εκτός προθεσμίας συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι συμμετέχοντες του event στο Athens Metro Mall όπως και οι χρήστες του facebook και να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρίας ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.
3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και να έχoυν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δώρα, θα πρέπει, αφού επισκεφθούν τη σελίδα facebook της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. Nα κάνουν like στη σελίδα της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ στο Facebook. Στη συνέχεια, καλούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.
4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε αγορά προϊόντος.

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1. Ο κάθε συμμετέχων για να δηλώσει συμμετοχή θα πρέπει να συμπληρώσει .
2. Η συμμετοχή αποτελεί άδεια προς την εταιρία ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. να χρησιμοποιήσει τα ονόματα των διαγωνιζόμενων, την πόλη και άλλα στοιχεία τους για σκοπούς διαφήμισης, προώθησης και δημοσιότητας σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τώρα ή στο μέλλον, σε όλο τον κόσμο, στο διηνεκές, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κοινοποίηση, συναίνεση ή έγκριση.
Β. Η συμμετοχή του κάθε συμμετέχοντα είναι μοναδική και ο κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει μία (1) φορά στο διαγωνισμό.
IV. Νικητές
Η συνολική χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού είναι εφτά (7) ημέρες.
Θα αναδειχθούν, μέσω διαδικασίας κλήρωσης 10 (10) νικητές. Η υποτροφία θα δίνεται κατόπιν διαθεσιμότητας στις περιοχές που υπάρχουν κέντρα ξένων γλωσσών ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ.  Η διαδικασία της κλήρωσης όπως αυτή εμφανίζεται από τη βάση δεδομένων της της σελίδας της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ θα αναδείξει τέσσερις (4) νικητές και τέσσερις (4) αναπληρωματικούς νικητές. Κάθε φορά που κάποιος εκ των νικητών δεν λαμβάνει το δώρο που του αντιστοιχεί, για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παράγραφο V.3. του παρόντος, το δώρο του δικαιούται ο αμέσως επόμενος συμμετέχων όπως αναδείχθηκε από τη διαδικασία της κλήρωσης.
V. Δώρα
1. Τα δώρα που κερδίζουν οι νικητές είναι:
Μέσω Διαδικασίας Κλήρωσης
Ο κάθε νικητής κερδίζει μία 30% έκπτωση σε σε όποια γλώσσα και επίπεδο επιθυμεί. Η προσφορά ισχύει για  για προγράμμα ενήλικου ή παιδιού και για ένταξη σε γκρούπ και όχι ατομικό μάθημα. Η προσφορά θα δίνεται κατόπιν διαθεσιμότητας στις περιοχές που υπάρχουν κέντρα ξένων γλωσσών ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ και ισχύει για νέες εγγραφές.
2. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δώρα και την παραλαβή τους θα δίδονται στους νικητές μετά από επικοινωνία μαζί τους. Ειδικότερα, μετά την ανάδειξη των νικητών και εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών, οι νικητές θα ενημερωθούν για τα δώρα που κέρδισαν και τις διαδικασίες παραλαβής τους με αποστολή μηνύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή του δώρου από τους νικητές, αποτελεί η άμεση απάντηση στο μήνυμα που θα τους αποσταλεί, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που ζητούνται σε αυτό. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί στην αποστολή μηνύματος, θα ακολουθεί και δεύτερη αποστολή μηνύματος. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο), προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση των δώρων. Σε περίπτωση που έπειτα από 2 αποστολές μηνυμάτων ο νικητής δεν απαντήσει μέσα σε χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας (7 ημερών), η εταιρία ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσουν τα δώρα στον επιλαχόντα της συγκεκριμένης κλήρωσης.
3. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη διευθέτηση των λεπτομερειών ανάληψης των δώρων τους. Η εταιρία ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια δώρα που δεν αναζητήθηκαν και / ή δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές ή τους επιλαχόντες, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές και επιλαχόντες.
4. Η εταιρία ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ δικαιούται σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του δώρου, να ακυρώσει τη συμμετοχή ενός χρήστη, εάν συντρέχει έστω και ένας από τους παρακάτω λόγους :
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τους νικητές δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά από την κλήρωση αποβεί άκαρπη.
(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι νικητές δεν παρουσιασθούν ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθούν καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός, όπως αυτός ανακηρύχθηκε μέσω της διαδικασίας κλήρωσης.
5. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ούτε με χρηματικό ποσό. Φόροι, τέλη ή έξοδα που σχετίζονται με τη χορήγηση του δώρου βαρύνουν το νικητή. Επίσης, η εταιρία ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα και / ή ζημία και / ή βλάβη σωματική ή υλική προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
6. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων κάτω των δεκαοκτώ (18) απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων και κάλυψη του προσώπου με μάσκα. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση των νικητών.
7. Οι νικητές, προκειμένου να παραλάβουν τα δώρα, θα πρέπει να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ απευθυνόμενοι σε εκπρόσωπο της εταιρίας, να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα και να υπογράψουν σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου που κέρδισαν. Για τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας η παράδοση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης. Εάν οι νικητές, κατά την παραλαβή του δώρου αρνηθουν να υπογράψουν τη σχετική δήλωση παραλαβής των δώρων ή δεν φέρουν μαζί τους ένα ή περισσότερα από τα εδώ αναφερόμενα ζητούμενα έγγραφα, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνουν το δικαίωμα στο δώρο που κέρδισαν και στη θέση του, θα υπεισέρχεται ο αναπληρωματικός. Οι νικητές θα πρέπει να παραλάβουν το δώρο τους σε διάστημα ενός μηνός (1) μηνός από την ημερομηνία ειδοποίησης παραλαβής, διαφορετικά αυτό θα παραχωρηθεί στον αναπληρωματικό νικητή.
8. Η διοργανώτρια εταιρία πρωτίστως θα προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο.
9. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους των Διαγωνισμών επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του facebook του Διαγωνισμού. Η εταιρία ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ θεωρεί ότι κάθε συμμετέχοντας είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης facebook που δηλώνει. Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.
10. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.
11. H εταιρία ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν ευθύνονται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού και δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
12. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, και μετά την παράδοση των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρίας ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ από τους παρόντες όρους παύει να υφίσταται. Η εταιρία ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
13. Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια. Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως την προσωπική του σελίδα, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες
ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η εταιρία «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ» δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.
14. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω υπό τον όρο ΙΙ.3 αναφερόμενα. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
15. Κάθε συμμετέχοντας στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Facebook. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή του θα είναι άκυρη και η εταιρία «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ» θα διατηρεί το δικαίωμα να την ακυρώσει και να προβει σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
16. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγουν, διατηρούν σε αρχείο και επεξεργάζονται η εταιρία, πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την εταιρία «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ» είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του δώρου από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.
17. Κανένας συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε σήματος, ένδειξης ή εμβλήματος η εν γένει οποιουδήποτε διακριτικού γνωρίσματος των εταιριών «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ» .
18. Κάθε διαφημιστική ενέργεια συνεργαζόμενων εταιριών της «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ»  στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού καθώς και το περιεχόμενο των συμμετοχών του Διαγωνισμού θα πρέπει να προεγκρίνονται από την «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ».
19. Η εταιρία «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ»  διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύουν φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό τους, καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση των νικητών να συμμετάσχουν σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά τους σε καταχωρίσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την εταιρία «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ» να αρνηθούν τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.
20. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται όπως παραπάνω ορίζεται, αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της έδρας της εταιριας «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ» και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Share on twitter
Share on facebook
Share on email